حفظ امنیت و حریم خصوصی کودک شما بسیار مهم است و نادیده گرفتن آن می‌توانید عواقب زیان‌آوری داشته باشد. باوجود اسپم‌ها، مجرمان اینترنتی و اشخاص سودجو که به دنبال قربانی کردن هستند، بیش از این نباید درباره حفظ حریم خصوصی دیجیتال فرزندانتان فکر کنید. به‌عنوان والدین این واقعیت که کودکان شما از اینترنت استفاده کند به‌خودی‌خود باید شمارا کمی نگران کند.