از VPN ها تا نرم افزارهای ضد ویروس هیچ کمبود احتیاطی در هنگام محافظت از اطلاعات بانکی شما وجود ندارد. اما اطلاعات مالی شما تنها می تواند در دنیای فیزیکی آسیب پذیر باشد و مورد سرقت قرار گیرد. در اینجا شش اقدام احتیاطی را برای محافظت از اطلاعات شما در برابر سارقان با تکنولوژی بالا پیشنهاد می دهیم: