چه بخواهید با دوستی شوخی کنید یا  برای ارسال اطلاعات محرمانه ناشناس بمانید، تنها راه‌حل یک سرویس ایمیل ناشناس است. همانطور که گفتیم 90 درصد کاربران جیمیل در معرض خطر هستند و برای ارسال اطلاعات محرمانه شاید مناسب نباشند.