وقتی شما از اطلاعات خود در خانه یا اداره پرینت ، اسکن یا کپی می‌گیرید، درست مثل وقتی است که آن اطلاعات جلوی چشم شما باشد آن اطلاعات در این دستگاه‌ها قابل‌رؤیت می‌شود.

 اما، به‌طور باورنکردنی، داده‌های روی کاغذ، تقریباً امکان ردیابی همه این اطلاعاتی که شما اسکن، پرینت یا کپی کردید را فراهم می‌سازد.